SEARCH

  • Company Name Daxhimachonbok Fishery Corp.
  • information Address : 95 Nonggongdanji-gil, Wando-eup, Wando-gun, Jeollanam-do
    Tel : +82-061-552-5022
    Fax : +82-061-552-2234
    E-mail : ysy5022@naver.com
    Homepage : www.dashimachonbok.com


200813_다시마전복수산_완료.png